Dorpsbelang Haskerhorne (opgericht 26 oktober 1907)
Voorzitter Danny de Vries
Secretariaat Sietske Tinga, Jousterweg 4, 8465 PJ Oudehaske
Telefoon (0610) 903389
E-mail dorpsbelanghhorne@gmail.com
Website www.haskerhorne.com
Activiteiten behartigen van de belangen van alle inwoners van Haskerhorne
jaarvergadering op de 1e vrijdag van februari
raadpleeg de dorpskrant voor actuele informatie


Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Haskerhorne

 

Datum  : 2 februari 2024

Plaats    : Dorpshuis Trefpunt te Haskerhorne

Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda

 1.     Opening
 2.     Verslag algemene ledenvergadering 2023
 3.     Jaarverslag
 4.     Informatie gemeente DFM

               O Haulsterweg / Jousterweg

 1.     Gastspreker

               O Ehsan Momenzadah

                   - Succesvol sportondernemer uit DFM

 1.     Rondvraag

  7.     PAUZE

 1.     Financieel verslag
 2.     Verslag kascommissie
 3.     Benoeming kascommissie
 4.     Bestuursverkiezing

               O  Aftredend en herkiesbaar:

                    - Geen

               O  Aftredend en niet herkiesbaar:

                    - Johan Haringsma

               O  Kandidaat bestuurslid:

                    - Bestuursleden gezocht ! !

 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Sluiting